Privacyverklaring Lrt-studio

Dit is de privacyverklaring van Lrt-studio. Wij zijn gevestigd aan de Nieuwstraat 1 in Baarn en staan bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 32139257. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden. Ook leggen wij uit welke rechten jij kunt uitoefenen.

Wat is het algemene privacybeleid van Lrt-studio?

 • Lrt-studio respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website Lrt-studio, van haar (potentiële) relaties en haar (potentiële) klanten.
 • Wij gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.
 • Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niets met onze diensten te maken hebben.
 • En ja: wij houden ons aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Lrt-studio verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je contact met ons hebt opgenomen, bijvoorbeeld via ons contactformulier of via den e-mail. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die door jou worden verstrekt of die wij verkrijgen via de cookies die wij (laten) plaatsen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij in ieder geval verwerken:

 • Naam van contactpersoon;
 • E-mailadres van contactpersoon;
 • Telefoonnummer indien dit is ingevuld;
 • Overige informatie die wij vrijwillig van jou ontvangen.

Wat gebeurt er als je je gegevens niet wilt delen?

Je bent niet verplicht jouw persoonsgegevens met ons te delen. Maar: wij kunnen onze dienstverlening niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die we gebruiken om een overeenkomst voor het uitvoeren van onze diensten met jou te sluiten of om jou de nieuwsbrief te verzenden.

Voor welke doeleinden verwerken wij gegevens en op welke grondslagen?

Lrt-studio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Om contact met jou op te kunnen nemen ten behoeve van onze dienstverlening;
 • Om jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; en
 • Om onze diensten bij jou af te leveren.

Wij verwerken jouw gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • Wij hebben toestemming van jou gekregen om ze te verwerken; of,
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens.

In sommige gevallen heb jij jouw persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat je daartoe verplicht was. Dit kan ter voorbereiding op een overeenkomst zijn.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Lrt-studio bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in? Voor de meest voorkomende gegevens gelden de volgende bewaartermijnen:

Soort gegeven

Bewaartermijn en reden

Personalia

De algemene bezoekgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard. De gegevens die jij ons hebt verstrekt zodat wij telefonisch contact met jou kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden (tenzij jij klant bent geworden!).

Webformulieren

De persoonsgegevens die in onze webformulieren zijn ingevuld, worden automatisch na 3 maanden verwijderd uit de database van onze website.

Klantdossiers

6 jaar na beëindiging van de samenwerking.

Facturen

7 jaar in verband met de wettelijke verplichting voor de Belastingdienst.

Delen we deze gegevens?

Ja, maar niet zomaar. Lrt-studio deelt jouw persoonsgegevens alleen met verschillende partijen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij sluiten met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht een verwerkersovereenkomst. Hiermee zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens als het niveau dat wij bieden. En wees gerust, Lrt-studio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Lrt-studio beveiligt jouw gegevens om te voorkomen dat deze gegevens verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van deze maatregelen zijn:

 • beveiliging van onze websites met een SSL-certificaat. Hiermee worden jouw gegevens, bijvoorbeeld die gegevens die worden verstrekt via een contactformulier, versleuteld worden verzonden;
 • wij maken gebruik van de meest recente software en een firewall;
 • onze computers zijn beveiligd met een wachtwoord waar wij een streng wachtwoordbeleid voor hebben:
 • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens; en,
 • wij noemden het al: wij sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken.

Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lrt-studio. Ook heb jij in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jij bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie, te sturen.

Jij kunt een dergelijk verzoek of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@websteen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wijreageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Indien jij klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij jou dit zo snel mogelijk bij ons te melden. Uiteraard hopen wij hier dan samen uit te komen. Lrt-studio wil jou er wel graag op wijzen dat jij de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wat als het privacybeleid van Lrt-studio wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Home Privacy