Betaling- en leveringsvoorwaarden:

 1. De vergoeding bedraagt EUR. 57,50 per behandeling.  De cliënt ontvangt hiervoor een rekening, weke binnen 14 dagen zal worden voldaan.
 2. Bij het niet nakomen van de financiële verplichting kan de rt’er deze overeenkomst verbreken.
 3. Bij het niet tijdig nakomen van de financiële verplichtingen, kan de rt’er besluiten dat de betaling vooraf geschiedt.
 4. In geval van langdurige verhindering, of ziekte van de rt’er, zal de rt’er moeite doen om voor vervanging te zorgen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
 5. In geval van ziekte of verhindering van de cliënt, dient dit uiterlijk 24 uur van tevoren worden doorgegeven, anders wordt de behandelingstijd in rekening gebracht.
 6. Indien de cliënt de remedial zorg voortijdig wil beëindigen, zal zij dat 14 dagen van tevoren schriftelijk en met redenen omkleed aankondigen.
 7. Aan het einde van de behandeling vindt een eindevaluatie plaats. Mocht een schriftelijke verslaglegging wenselijk zijn, dan hanteert de rt’er hiervoor het uurtarief.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Lrt-studio HUISWERKBEGELEIDING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door alle medewerkers van Lrt-studio Huiswerkbegeleiding.

I. Definities

 1. Lrt-studio huiswerkbegeleiding: Lrt-studio, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32139257.
 2. Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Lrt-studio een overeenkomst sluit.
 3. Leerling: de natuurlijke persoon die ingeschreven is voor één of meerdere diensten van Lrt-studio. 

II. Aanmelding en inschrijving

 1. Na aanmelding ontvangt Contractant een inschrijfformulier en de algemene voorwaarden van Lrt-studio Huiswerkbegeleiding.
 2. Door inschrijving verklaart Contractant zich akkoord met de algemene voorwaarden van Lrt-studio.
 3. Bij aanmelding voor bijles verklaart Contractant zich ermee akkoord, dat de bijlessen wekelijks plaatsvinden op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip. Annuleren van een bijles is alleen mogelijk met inachtneming van art. II, lid 9 en het verplaatsen van een bijles naar een ander tijdstip kan enkel bij hoge uitzondering en indien Lrt-studio een alternatief tijdstip redelijkerwijs kan bieden.

III. Betaling

 1. De tarieven van de verschillende door Lrt-studio verleende diensten worden elk jaar op 1 augustus vastgesteld voor het navolgende studiejaar.
 2. Het moment van inschrijving is bepalend voor de hoogte van de prijs van de eerste maand.
 3. Voor huiswerkbegeleiding worden de maanden september tot en juni in rekening gebracht. Indien er in juli en/of augustus gebruik wordt gemaakt van de studiebegeleiding dan wordt dit naar rato in rekening gebracht. Voor de kosten in de maand juli is de laatste dag waarop begeleiding heeft plaatsgevonden leidend, voor de maand augustus betreft dit de eerste dag waarop begeleiding heeft plaatsgevonden. De zomervakantie wordt niet gefactureerd. Het maandbedrag is elke maand gelijk (met uitzondering van juli en augustus), ongeacht of er uitval door vakanties, feestdagen, schoolreisjes, ziekte of enige andere vorm van verhindering is.
 4. Lrt-studio verstuurt facturen aan Contractant per e-mail of per post.
 5. De betaling voor huiswerkbegeleiding geschiedt in maandelijkse termijnen en dient achteraf (m.u.v. indien van toepassing de maanden juli en augustus) en binnen tien dagen na ontvangst van de factuur voldaan te worden op rekeningnummer NL63RABO 01381650 t.n.v. Lrt-studio te Baarn. Ook kan Contractant gebruik maken van automatische incasso. In dat geval machtigt hij Lrt-studio om doorlopend incasso-opdrachten naar zijn bank te versturen om openstaande facturen te incasseren. Hij geeft hiermee zijn bank toestemming om doorlopend incasso-opdrachten van Lrt-studio uit te voeren. Lrt-studio tracht om herhaalde incasso-opdrachten altijd tussen de zestiende en achttiende dag van de maand uit te voeren en eerste incasso-opdrachten tussen de achttiende en twintigste dag van de maand.
 6. Als Contractant het niet eens is met afschrijvingen van zijn bank- of girorekening die zijn verricht in het kader van een incasso-opdracht van Lrt-studio, dan kan hij deze laten terugboeken. Hij dient hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op te nemen met zijn bank. Indien contractant na acht weken bezwaar maakt tegen uitgevoerde incasso-opdrachten, dan zijn alle mogelijke kosten die ervoor in rekening worden gebracht aan zowel hemzelf als Lrt-studio, door zijn bank of de bank van Lrt-studio, voor zijn rekening.
 7. De kosten van de bijles worden maandelijks gefactureerd en dienen binnen tien dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan op rekeningnummer NL63RABO 0138161550 t.n.v. Lrt-studio te Baarn. 
 8. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag ontvangt Contractant een herinnering per post of e-mail. Indien (volledige) betaling 14 dagen na dagtekening van deze herinnering is uitgebleven, is Lrt-studio gerechtigd de vordering zonder nadere aankondiging ter incasso overdragen aan een externe incassopartner.
 9. In het geval van een (buiten)gerechtelijke (incasso)procedure zullen naast de vervallen wettelijke rente, tevens alle hiertoe gemaakte kosten door Lrt-studio en eventuele (incasso)partners volledig op Contractant worden verhaald. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom.
 10. Het, om wat voor reden dan ook, niet verschijnen op de huiswerkbegeleiding geeft geen recht op vermindering of teruggave van de betaling.
 11. Annulering van een gemaakte afspraak voor bijles is alleen mogelijk in het geval van ziekte en dient minimaal 24 uur van te voren telefonisch te geschieden op nummer 0611481841. Lessen die minder dan 24 uur van te voren worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.
 12. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Lrt-studio kenbaar te worden gemaakt.
  Lrt-studio behoudt zich het recht om de dienstverlening op te schorten of te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn, indien bij Contractant sprake is van een betalingsachterstand van meer dan zes weken.

IV. Opzegging

 1. De overeenkomst voor huiswerkbegeleiding wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Bij inschrijving bij aanvang van de overeenkomst verbindt contractant zich voor een periode van 3 maanden na aanvang.
  Het opzeggen van de overeenkomst voor huiswerkbegeleiding dient schriftelijk te geschieden. Opzeggen is alleen mogelijk per gehele kalendermaand. De opzegtermijn voor huiswerkbegeleiding bedraagt één kalendermaand, met uitzondering van opzegging vóór aanvang van een nieuwe schooljaar. Voor opzeggingen per de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar geldt een opzegtermijn van anderhalve kalendermaand.
 2. Bijlessen worden wekelijks geboekt. Er is geen sprake van abonnementsstructuur of opzegtermijn, met inachtneming van art. III, lid 9. Wel behoudt Lrt-studio zich het recht om de dienst bijles te beëindigen indien er niet wekelijks bijles door de leerling gevolgd wordt, onder meer om zo de continuïteit van de bedrijfsvoering te kunnen waarborgen.

V. Overige bepalingen

 1. De leerling is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van (medewerkers van) Lrt-studio ter bevordering van een goed verloop van de huiswerkbegeleiding. Tevens dient hij de gedragsregels te respecteren welke (medewerkers van) Lrt-studio nageleefd wenst te zien op haar locatie.
 2. De leerling is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven huiswerk en cijfers, alsmede de aanwezigheid van de benodigde lesmaterialen en hulpmiddelen.
  Lrt-studio zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren, maar levert geen garantieverplichting met betrekking tot de prestaties van de leerling.
 3. De leerling die hinder of overlast veroorzaakt, zodanig dat een goede uitvoering van de huiswerkbegeleiding in sterke mate wordt geschaad, kan door Lrt-studio van (voortzetting van) deelname aan de huiswerkbegeleiding worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Contractant.
 4. Voor diefstal, verlies of schade aan eigendommen van derden, alsmede letsel aan personen aanvaardt Lrt-studio geen aansprakelijkheid.

 

Home Voorwaarden